Melancholy v5 (Autumn Walk to the Hampton court Bridge)
Melancholy v5 (Autumn Walk to the Hampton court Bridge)

2017
28 x 40 cm
Watercolour

Melancholy v5 (Autumn Walk to the Hampton court Bridge)

2017
28 x 40 cm
Watercolour